INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, 08-400 Garwolin.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

1.        za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: iod@piwgarwolin.pl

2.        listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Kard. S. Wyszyńskiego, 08-400 Garwolin

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.        Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. , poz. 36 z późn. zm.; dalej jako: u.i.w.) określająca prawa i obowiązki pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych do wykonywania zadań i czynności w zakresie urzędowej kontroli weterynaryjnej.

3.        Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Inspektorat dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane te przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, a w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda- do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1.        Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje

2.        jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą być przekazywane:

1.        Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

2.        Podmiotom współpracującym z PIW w Garwolinie w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi:

-teleinformatyczne

-Prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia

-kurierskie, pocztowe

-związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Z uwagi na wymianę międzynarodową informacji niezbędnych do realizacji zadań ustawowych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparci o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisje Europejską.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

1.        dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

2.        sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

3.        ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,

4.        usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,

5.        przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych.

6.        prawo wniesienia sprzeciwu,

PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.